ثبت کارت گارانتی

  • جهت استفاده از خدمات گارانتی ، ثبت کارت گارانتی در سایت الزامی است.
  • خدمات ضمانت شامل تعمیر یا سرویس دستگاه و ارائه خدمات رایگان
    جهت تعویض قطعات و هزینه تعمیر میباشد.
  • صدمات ناشی از حمل و نقل، نوسانات برق، آتش سوزی، حوادث طبیعی،
    ضربه، استفاده نادرست و دستکاری توسط افراد غیر مجاز شامل گارانتی نمیباشد.
  • ارائه کارت گارانتی در زمان مراجعه الزامی است.